Ansökan om lovsamverkan

Föreningar kan ansöka om att genomföra sommarlovsaktiviteter, i samverkan med Kristianstads kommun, för barn och unga 6-18 år under sommarlovet 2020. Ansökningsblanketten finns under relaterad information.

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan genomföras?

 • Aktiviteter för barn och unga

När ska aktiviteterna hållas?

 • Under sommarlovet 13 juni – 18 augusti 2020

Sista ansökningsdag

 • Datum för sista ansökningsdag är den 20 april 2020.

När får vi besked?

Ni kommer att få besked senast den 11 maj 2020.

Kommunen kommer att ta beslut om att bevilja lovsamverkan eller om det blir aktuellt med förändringar utifrån föreningens ansökan. Därefter kommer vi att skriva samverkansavtal med föreningen.

Viktigt att tänka på

Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria och skapa en meningsfull och likvärdig fritid, för barn och unga 6-18 år
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • genomföras utöver ordinarie verksamhet
 • genomföras i Kristianstads kommun
 • erbjuda barn och unga lika tillgång till deltagande, inget krav på medlemskap får ställas
 • främja integration, motverka segregation och gärna skapa möten mellan barn med olika social bakgrund
 • integrera ett barnperspektiv
 • vara tillgänglighetsanpassade i största möjliga mån
 • gärna ske i samverkan med andra aktörer.

Kristianstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som idag menar att idrott/träning/aktiviteter kan hålla igång men att aktiviteter kan behöva anpassas. Mer information om nuvarande rekommendationer hittas här.

Ni som arrangör gör riskbedömningar och funderar på sätt att anpassa era aktiviteter utifrån rekommendationerna. Till exempel behöver aktiviteterna planeras med begränsning av maxantal deltagare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också starkt att aktiviteter genomförs utomhus. Riskbedömning finns under relaterade dokument. Kontakta oss vid frågor eller för att prata om idéer och resonemang. 

Vilka aktiviteter önskar barn och unga?

Det finns en sammanställning över barn och ungas tidigare önskemål om aktiviteter. För att integrera barns röster är det bra om du som arrangör tittar på de önskemålen. 

Du hittar sammanställningen under relaterad information.

Beslutskriterier

Vi överväger hur aktiviteterna förhåller sig till ovan nämnda punkter och hur de förhåller sig till den övergripande aktivitetsplanen med variation, olika åldrar, kön och geografisk spridning i åtanke.

Villkor

 • föreningen ska ha en plan för marknadsföring och inkludera kommunens och lovsatsningens logga vid marknadsföring

 • föreningen får inte ansöka om aktivitetsstöd för samma aktivitet

 • föreningen får tillgång till kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar i den mån det är möjligt

 • föreningen ska säkerställa att samtliga ledare som arbetar med barn har uppvisat utdrag från belastningsregistret enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

 • kommunen står för en generell marknadsföring av det totala aktivitetsutbudet via hemsida, sociala medier, film på bussar och muntlig information, samt att marknadsföring når ut till prioriterade områden och särskilt utsatta barn.

Återrapportering

Återrapportering görs till kultur- och fritidsförvaltningen och ska bestå av:

 • statistik över antal deltagare och fördelningen pojkar och flickor samt ålder fördelat i grupperingar 6-11 år, 12-15 år och 16-18 år

 • en beskrivning av effekterna/resultatet av lovaktiviteterna.

 • ekonomisk redovisning.

 • utvärderingar från både arrangör och i största möjliga mån deltagare.

Föreningen kommer att får statistikformulär, samt formulär för utvärdering och ekonomisk redovisning av kommunen.

Utbetalning

Får att få ersättningen måste föreningen skicka en faktura till Kristianstads kommun.

Hur man skickar faktura till kommunen

Återbetalningsskydighet

Återbetalningsskyldig är den förening som:

 • använder medel i strid mot gällande riktlinjer eller för annat ändamål än överenskommet

 • har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan

 • vid ansökan missbedömde kostnaderna och efter genomförda sommarlovsaktiviteter har outnyttjade medel.

Bakgrund

Tillväxtverket ger extra statsbidrag till Kristianstads kommun.Statsbidraget via Tillväxtverket tilldelas 32 kommuner för ett långsiktigt arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Tillsammans med civilsamhället, myndigheter, näringsliv och akademin gör vi insatser för det långsiktiga arbetet mot segregation och för en socialt hållbar kommun. Lovsatsningen ligger under fokusområdet ”Civilsamhälle och demokrati” och fokus är att förebygga och motverka segregation genom att skapa meningsfulla lovaktiviteter.

Om ansökningshandlingar och personuppgifter

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är en offentlig handling. När ansökan handläggs behandlas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Så behandlar Kristianstads kommun personuppgifter

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.