Lotteri

Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig myndighet inom Kristianstads kommun för beviljande av lotteritillstånd. Nedan ges en kort presentation av lotterier och hur man går tillväga för att söka lotteritillstånd.

Ny spellag från och med 2019
Från 1 januari 2019 finns en ny spellag. Kommunerna ansvarar numera endast för så kallade registreringslotterier. Exempel på lotterier som en kommun tillhandahåller efter registrering är andra lotterier än kasinospel, bingospel, penningautomater, värdeautomater, datorsimulerat automatspel och lokalt poolspel på hästar. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för. För mer information om annan tillståndsgivning hänvisas till deras hemsida: https://www.spelinspektionen.se/

Vad är ett lotteri?
Lotteri är en aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

Vem kan ansöka om registreringslotterier?

Föreningen ska ha haft verksamhet så länge att en verksamhetsberättelse för senaste året finns tillgänglig. Genom den behöver man kunna se att verksamheten huvudsakligen bedrivs för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål.

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som avses i 6 kap. 2 § Spellagen som:

1. Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet.

2. Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål.

3. Inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak.

4. För sin verksamhet behöver intäkter från spel.

Registreringslotterier
De allra flesta föreningar som vill genomföra lotterier berörs av 6 kap. 9 § Spellagen. Genom att ansöka om registrering kan föreningen få tillstånd att arrangera lotterier under högst en femårsperiod. Under femårsperioden startas och slutföres olika dellotterier efter godkännande av lotterikontrollanten. Följande gäller under denna femårsperiod:

1. Lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.

2. Lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

3. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.

4. Det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

5. Insatsernas sammanlagda belopp i de dellotterier som anordnas under femårsperioden uppgår till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp. (Prisbasbelopp 2019 – 46 500 kr).

6. En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett prisbasbelopp.

7. Värdet av vinsterna i varje dellotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

För ansökan om registrering gäller blanketten Registrering för lotteri enligt 6 kap. 9§ spellagen (2018:1138)
Skicka in blanketten tillsammans med föreningens stadgar, verksamhetsberättelse och det senaste årsbokslutet. Detta behövs givetvis inte om de redan finns hos oss på kultur- och fritidsförvaltningen. Till ansökan behöver också  bifogas protokollsutdrag från dels beslutet att ansöka om registrering och dels beslutet om vem som utses som kontaktperson och vem som utses som kontrollant för lotteriet. Kontrollanten får inte sitta i styrelsen och ska helst inte vara medlem i föreningen, då rollen är att kontrollera lotteriverksamheten. Ytterligare information finns i blanketten.

Lotterier som kan anordnas utan registrering av ideell förening eller registrerat trossamfund

En juridisk person som avses i 6 kap. 2 § Spellagen, det vill säga ideella föreningar eller registrerat trossamfund, får anordna lotteri utan registrering om:

 1. Värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp.
 2. Vinsten endast utgörs av varor.
 3. Värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp.
 4. Lotteriet bedrivs inom en viss kommun och i samband med 
  a)  en tillställning eller sammankomst som den ideella föreningen anordnar eller deltar i.
  b)  ett bingospel som den ideella föreningen tillhandahåller.


Lotterier som kan anordnas utan registrering av företag och privatpersoner
3 kap. 5 § 2.

Andra organisationer kan genomföra lotterier utan registrering om:

 1. Värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp.
 2. Vinsten endast utgörs av varor.
 3. Värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp.
 4. Lotteriet tillhandahålls i en viss kommun och i samband med
  a) offentlig nöjestillställning.
  b) offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål. 
  c) allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.