Vattenskyddsområden

Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser. I Kristianstads kommun är vi beroende av grundvatten för vår dricksvattenproduktion.

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas och därför inrättas vattenskyddsområden runt våra grundvattentäkter.

OBS! Om en olycka hotar vattentäkten ska det omedelbart anmälas på larmnummer 112.

I Kristianstads kommun finns det 20 vattenskyddsområden. Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som ska minska risken för att vattentäkten förorenas. Detta innebär att vissa verksamheter är förbjudna medan andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillståndsansökan och anmälan görs till kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och regler därför att förutsättningarna varierar. Även inom ett område finns det olika skyddszoner. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast vattentäkten. Utöver kommunens skyddsföreskrifter finns även annan lagstiftning som skyddar vårt gemensamma dricksvatten.

Skyddsområdenas föreskrifter

Följande är de nu gällande vattenskyddsområdena i Kristianstads kommun:

Skyddsföreskrifter
OrtDokumentInrättningsår
Bäckaskog Skyddsföreskrifter 1965
Degeberga Skyddsföreskrifter (samråd pågår, läs mer nedan) 1979
Everöd Skyddsföreskrifter  1980 
Fjälkinge Skyddsföreskrifter  1973
Friseboda Skyddsföreskrifter  1976 
Färlöv/Vinnö Skyddsföreskrifter  1973
Gärds Köpinge Skyddsföreskrifter  1973
Huaröd Skyddsföreskrifter 1974 
Ivö Skyddsföreskrifter  1980 
Kristianstad centrum Skyddsföreskrifter 1973
Linderöd Skyddsföreskrifter, kartbilaga 2013
Maglehem På gång...
Näsby fält Skyddsföreskrifter 1976 
Näsby industriområde Skyddsföreskrifter 1973
Oppmanna Skyddsföreskrifter 1977 
Rickarum Skyddsföreskrifter, kartbilaga 2015 
Strö På gång... -
Tollarp (Västra Vram) Skyddsföreskrifter 1971 
Vanneberga På gång... -
Vittskövle Skyddsföreskrifter 1974
Vånga Skyddsföreskrifter 1972
Åhus norra På gång... -
Önnestad Skyddsföreskrifter 1977

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden är långa processer med flera myndigheter inblandade. Därför kan de skyddsområden som är listade som "På gång" se ut som att det inte händer någonting i frågan, men så snart rätt myndighet tagit beslut i frågan så uppdateras skyddsföreskrifternas dokument i listan. 

Nya vattenskyddsområden

I takt med att förutsättningar, lagar och kunskap ändras så kan nya vattenskyddsområden behöva tas fram och de befintliga kan behöva revideras. Det följer en formell process (7 kapitlet Miljöbalken) där eventuella berörda ges möjlighet att lämna synpunkter.

Pågående nya vattenskyddsområden

  • Degeberga vattenskyddsområde

   Kommunen behöver revidera och utvidga det befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga. Just nu pågår samrådsprocessen där kommunen vill ha in synpunkter på det föreslagna vattenskyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter. Det nya vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter ska beslutas av Kristianstads kommun.
   Status: Samråd pågår. Ett digitalt samrådsmöte hölls i december 2020. Ett brev med information om möjligheten att yttra sig över förslaget är utskickat till samtliga fastighetsägare inom det föreslagna vattenskyddsområdet.
   Material:
   Tekniskt underlag
   Bilaga 1 (förslag till skydddsföreskrifter)
   Bilaga 2 (karta, förslag till vattenskyddsområde)
   Frågor och svar

  • Synpunkter: Lämnas här.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.