Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna för att ansluta sig till, och för att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod så ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll. Taxan följer en grundmodell som är framtagen av Svenskt vatten och är uppdelad i två huvuddelar, anläggningsavgift och brukningsavgift, som i sin tur består av fyra delavgifter var. Du hittar VA-taxan i sin helhet, med aktuella nivåer under relaterad information. 

Anläggningsavgift

Faktureras fastighetsägaren en gång. Det sker strax efter att man formellt blir VA-abonnent, det vill säga när man mottar kommunens meddelande om förbindelsepunkt via brev. Grund för anläggningsavgiften är vilka typer av vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som dras fram. Utefter det så består avgiften av fyra delar:

 1. Servisavgift
  Motsvarar den genomsnittliga kostnaden för att anlägga VA-ledningar från huvudledningen i gatan fram till tomten.
 2. Förbindelsepunktsavgift
  Man betalar för antalet uppsättningar serviser som anläggs till fastigheten. I normalfallet är det en uppsättning serviser som är aktuell.
 3. Lägenhetsavgift
  Man betalar en lägenhetsavgift per bostad på fastigheten. För andra typer av byggnader än bostadshus betalar man en lägenhetsavgift per påbörjad 150 kvadratmeter.
 4. Tomtyteavgift
  Man betalar en tomtyteavgift per kvadratmeter tomtyta. Den baseras på fastighetens totala tomtyta och avgiften får inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Eftersom varje område, tomt och hus har sina egna förutsättningar blir det svårt att här redogöra exakt för hur stor din anläggningsavgift kommer att bli. I tabellen kan du se uträkning av anläggningsavgiften för ett antal fastighetstyper, vilka kan ge din en uppskattning hur avgiften kommer att bli för din fastighet. Den exakta avgiften kommer att meddelas vid debiteringen.

Anläggningsavgifter, några exempel (2021 års VA-taxa, inkl. moms)

HustypDricksvatten + spillvatten Dricksvatten + spillvatten + dagvatten
Villa, 500 kvm tomt 94 905 kr 115 856 kr
Villa, 800 kvm tomt 104 229 kr 127 511 kr
Villa, 2 000 kvm tomt 141 525 kr 174 131 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, 800 kvm tomt 314 019 kr 389 749 kr
Flerfamiljshus, 8 lägenheter, 2 000 kvm tomt 246 420 kr 305 250 kr
Flerfamiljshus, 50 lägenheter, 3 000 kvm tomt 906 870 kr 1 130 813 kr

Brukningsavgift

Faktureras abonnenten löpande. Det sker kvartalsvis för privatpersoner, och varannan månad för verksamheter.

 1. Grundavgift
  Fast avgift som baseras på vilka VA-tjänster som är framdragna till fastigheten. Grundavgiften ska täcka merparten av de fasta kostnader som kommunen har för att driva VA-verksamheten.
 2. Lägenhetsavgift
  Fast avgift som syftar till att fördela kostnaden rättvist mellan olika fastigheter, beroende på vilken typ av hus som står på fastigheten. Följer samma upplägg som anläggningsavgiftens lägenhetsavgift.
 3. Förbrukningsavgift, vatten
  En rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter vatten som förbrukas av abonnenten. Beräknas med hjälp av vattenmätare, vars förbrukning rapporteras in till kommunen.
 4. Förbrukningsavgift, avlopp
  En rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter spillvatten som abonnenten lämnar. Baseras på vattenförbrukningen

I tabellen kan du se en uträkning av den ungefärliga årliga brukningsavgiften för ett antal hustyper. Beräkningen baseras på en uppskattning av förbrukningen och den exakta brukningsavgiften beror på din förbrukning.

Brukningsavgifter, några exempel (2021 års VA-taxa, inkl. moms)
HustypDricksvatten + spillvattenDricksvatten + spillvatten + dagvatten
Villa, 500 - 2 000 kvm tomt Cirka 3 760 - 5 090 kr Cirka 5 820 - 6 550 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter Cirka 43 000 kr Cirka 54 400 kr
Flerfamiljshus, 8 lägenheter

Cirka 24 200 kr

Cirka 30 200 kr
Flerfamiljshus, 50 lägenheter Cirka 128 200 kr

Cirka 163 300 kr

 

Enskilt vatten och avlopp

Det finns ingen avgift kopplat till tillsynsverksamheten för enskilda brunnar. Avgiften för att ansöka om att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp är 3 950 kr (2020 års taxa. Ej momspliktig). Läs mer under relaterad information.

Common questions

  • Vilka alternativ finns för att betala min VA-faktura?

   • Kivra
    En e-brevlåda för digital post från företag och myndigheter. Ansök på Kivras webbplats.

   • E-faktura
    Fakturan skickas direkt till internetbanken. Ansök genom att betala fakturan i internetbanken och kryssa "Ja" på erbjudandet om e-faktura.

   • Autogiro
    Fakturan betalas automatiskt och du får notis om beloppet. Pengar måste finnas på kontot dag innan förfallodatum. Ansök på e-tjänsten Mina sidor eller kontakta abonnentservice.

   • E-postfaktura
    Pdf-faktura skickas till e-post och du betalar den sedan som en pappersfaktura. Du ansvarar för att e-postadressen är giltig. Ansök genom att kontakta abonnentservice.

   • Svefaktura (för företag)
    Fakturan skickas direkt till ditt ekonomisystem med önskade referenser för varje VA-anläggning (en faktura per anläggning). Ansök genom att skicka organisations-, GLN- och referensnummer till  abonnentservice.
  • Varför brukar ni höja brukningsavgiften vid årsskiftet?

   Brukningsavgiften är den del av VA-taxan som bekostar att utveckla och hålla igång våra vatten- och reningsverk, samt ledningsnätet. Alla delarna slits och eftersom mycket är byggt på 50 - 70-talet så står kommunen inför stora utbytesbehov. Det är därför som brukningsavgiften måste höjas. För en normalstor villa motsvarar 8 % höjning lite drygt 30 kr/mån.

   Höjningen görs alltså för att du ska kunna få ett säkert dricksvatten och för att vi ska kunna rena ditt avloppsvatten ansvarsfullt innan det återgår till miljön.

  • Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

   I Kristianstad finansieras alla investeringar och drift av kommunalt vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

   I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

More contacts

Abonnentservice, kommunalt VA

044 - 13 66 00

Telefontider: Mån - Fre, kl. 10 - 12

Avgifter för tömning av enskilda avlopp

Tömning av enskilda avlopp och minireningsverk hanteras av Renhållningen Kristianstad (KRAB).