Miljömål

Vi har lokala miljömål som anger riktningen för vårt miljöarbete. Som kommuninvånare ska du kunna känna förtroende för att vår verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Samt för bevarande av naturvärdena i kommunen.

Kommunfullmäktige har antagit ett miljömålsprogram med mål och åtgärder för perioden 2016-2020. Miljömålen beskriver riktningen kommunen ska arbeta . Vi hoppas också på att målen kan stimulera flera aktörer att göra åtgärder.

Miljömålen är indelade i fem olika målområden. Här ser du 12 viktiga punkter för miljömålen fram till år 2020 

Målområde 1: Mångfalden i miljön

Vi ska fortsätta vara en Sveriges mest art‐ och upplevelserika kommuner genom att:

 • Stärka statusen för hotade arter i kommunen. Fokus på lokala ansvarsarter och naturmiljöer som sandhed, sandstäpp, kalkrika ädelskogsmiljöer och kalkrika kärr.
 • Behålla och förstärka ekosystemtjänster i kommunen. Vidareutveckla ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart nyttjande, tillgänglighet och stimulerar till fysisk aktivitet.

Målområde 2. God vattenstatus

Vi ska arbeta för att bevara vattnets kvalitet och tillgång som ekosystemtjänst genom att: 

 • Förbättra vattenstatusen och kunskapen om situationen i Hanöbukten.
 • Skydda och säkerställa en långsiktig hållbar dricksvattenkvalitet.

Målområde 3. Giftfri och säker miljö

Vi ska arbeta för en giftfri produktion och konsumtion i kommunen genom att:

 • Verka för att näringslivet minskar sin användning av farliga  ämnen. 

 • Ta fram en kemikaliestrategi och prioritera giftfria offentliga miljöer för barn.

Målområde 4: Hållbara bebyggelse miljöer

Vi ska utveckla långsiktigt hållbara boendemiljöer genom att:

 • Planera för att nya bostadsprojekt och befintliga bostadsområden ska vara hållbara.
 • Klimatanpassa boendemiljöer och infrastruktur.
 • Säkerställa tillgång tätortsnära natur för boende och tillgång till natur/park för förskola/skola.
 • Skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik i hela kommunen. Minskad yta för biltransporter i tätorten Kristianstad.

Målområde 5: Klimat och luft

Vi ska fortsätta vara en aktiv klimatkommun genom att:  

 •   Hela kommunkoncernen blir fossilbränslefri.

I miljömålsdokumenten kan du läsa mer om de mål och åtgärder som ingår i miljömålsprogrammet. Det finns dessutom fler strategier och program som konkretiserar miljömålen ytterligare. Några sådana exempel är naturvårdsprogram, klimatstrategi, avfallsplan och vattenstrategi.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.