Biogas

I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.

Kristianstads kommun har tre olika tankställen för ren biogas.
Kristianstads kommun har tre olika tankställen för ren biogas.

Kristianstads kommun är en av Sveriges ledande biogaskommuner. Biogasen produceras lokalt av Kristianstads Biogas, ett dotterbolag till C4 Energi. Den färdiga biogasen säljs till E.ON, som i sin tur marknadsför och säljer biogasen vidare till fordonskunder. På C4 Energis hemsida finns information om biogasproduktion, tankning och biogödsel.

Gasbilar

Personbilar som kan köras på biogas är så kallade bi-fuel-fordon. De är utrustade med separata tankar för bensin respektive gas. Samma motor används för båda bränslena och bilen går automatiskt över till bensindrift om gasen skulle ta slut.

Biogasbilar har en likartad motorprestanda som motsvarande bensin- och dieselmodell och i vissa fall är biogaseffekten till och med högre. Mer information om tillgängliga biogasfordon finns på Miljöfordons hemsida.

En gasbil har lägre drivmedelskostnader än jämförbar bensinmodell. Biogas och fordonsgas är omkring 20 procent billigare än bensin. Dessutom får gasbilar ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor i bonus-malus-systemet och reducerad fordonsskatt.

Biogasstrategi

Kommunen har tagit ett helhetsgrepp på biogasen och satt upp mål och åtgärder i en biogasstrategi. Våren 2018 presenterades en utredning om möjligheten att utveckla biogasverksamheten i kommunen ytterligare. I rapporten rapporten "Biogas i en cirkulär ekonomi" redogör utredaren Karl-Erik Grevendahl för förutsättningar och trender inom biogassektorn på nationell, regional och lokal nivå.

Lokal lösning gav lokalt kretslopp

Biogasproduktionen i Kristianstad har pågått sedan 1990-talet. Egentligen började utvecklingen med att man hade problem med att ta hand om avfallet från bland annat stadens livsmedelsföretag och från lantbruken i trakten. Med tiden kom insikten om att avfallet kunde betraktas som en värdefull råvara i processen att skapa energi.

Biogasen i Kristianstad är en del av ett lokalt kretslopp. Grödor skördas och blir till livsmedel, djurfoder eller råvara. Djuren på gården producerar gödsel som är utmärkt råvara till biogasproduktionen. Hushållens matavfall samlas in och blir till biogas. På biogasanläggningen utvinns biogas från en slurry som består av gödsel, matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. Det utvinns även biogas från reningsverk och soptipp. Biogas kan använda som drivmedel i fordon efter uppgradering.  Från rötresterna i biogasproduktion får man biogödsel, som går tillbaka till åkern och grödan, där det kan ersätta konstgödning. Från toalett och övrigt hushåll kommer avfall som avloppsvatten till reningsverk, där man utvinner biogas. Slammet behandlas separat och blir inte till biogödsel. Till villor, flerfamiljshus och kontor levereras värme och elenergi producerad på bland annat biogas.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.