Naturvårdsprogram

I Kristianstads kommun är det alltid nära till naturen. Närheten till strand och bad, grönområden att ströva i, djupa skogar och ett levande kulturlandskap ger livskvalitet åt kommunens invånare.

Sandnejlika. Foto: Sländan, Christer Neideman.
Sandnejlika. Foto: Sländan, Christer Neideman.
Naturvårdsprogram för Kristianstads kommun 2016-2020
Naturvårdsprogram för Kristianstads kommun

För att bevara och utveckla kommunens natur- och kulturvärden krävs både kunskap och aktivt arbete. Det är också viktigt att ge fler invånare tillgång till naturupplevelser. Därför har ett naturvårdsprogram tagits fram för Kristianstads kommun.  

Naturvårdsprogrammet är kommunens långsiktiga handlingsplan där mål och åtgärder för att bevara och utveckla befintliga naturvärden läggs fast. Programmet gäller till och med år 2020.

Programmet innehåller också en samlad redovisning av värdefulla områden i kommunen. Kanske hjälper det dig att hitta till några nya spännande utflyktsmål.

De områden med höga naturvärden som ingår i sammanställningen har bedömts efter sina värden och delats in i tre klasser. Klasserna är indelade efter om området är av nationellt, regionalt eller kommunalt intresse för naturvården. Av de områden som ingår i programmet är över 60 klassificerade som områden av nationellt intresse. De kriterier som ligger till grund för bedömningen är områdets värde med fokus på naturtyp, växt- och djurliv, geologi, odlingslandskap, rörligt friluftsliv och landskapsupplevelse.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.