Naturvård

I kommunen finns en stor variation av naturtyper och många sällsynta arter som är hotade ur ett nationellt perspektiv. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för att naturmiljöer och arter kan finnas kvar. Det gör vi genom olika naturvårdsinsatser.

Naturvård handlar i grund och botten om att bevara och förvalta naturen kring oss på ett hållbart och långsiktigt sätt. Ett lyckat naturvårdsarbete leder till att vi kan föra vidare de värdefulla naturmiljöerna vi ärvt av våra förfäder till kommande generationer! De mest värdefulla områdena i kommunen finns beskrivna naturvårdsprogrammet.

För att bevara de naturvärden som finns i kommunen pågår arbete med bildande av naturreservat och skötsel av olika naturområden. Dessutom pågår ett aktivt arbete med frågor som rör information och tillgänglighet i Kristianstads Vattenrike.

Projekt för naturvård

För naturvårdssatsningar kan vi genomföra olika typer av projekt. I  naturvårdsprojekt arbetar kommunen ofta tillsammans med andra aktörer som länsstyrelsen eller föreningar. Det är oftast länsstyrelsen som beslutar om projektmedel. Länk till mer info om stöd till naturvård finns under Relaterad Information.

Ett exempel på naturvårdsprojekt är  Åtgärdsprogram för lokala ansvarsarter som genomförs med LONA-bidrag.

Det finns också information om ytterligare projekt på Kristianstad Vattenrikes webbplats.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.