Södra Äspet - förslag på nytt naturreservat längs sandkusten

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Södra Äspet på fastigheterna Yngsjö 3:356, 12:169 och 6:161. Samtliga fastigheter ägs av kommunen. Förslaget finns tillgängligt på Rådhus Skåne mellan den 19 februari och 26 mars 2021.

Syftet med naturreservatet är att bevara, restaurera och utveckla naturvärden knutna till områdets sandiga och skogliga miljöer. Dessutom ska förutsättningarna för olika typer av friluftslivsaktiviteter ska främjas och utvecklas i naturreservatet.

Södra Äspet ingår i det stora flygsandsområde som sträcker sig från Åhus ner till Juleboda och där det till stor del historiskt planterats tall för att undvika att sanden förflyttar sig. I sydöst finns också ett område med öppna sanddyner. Över hela området finns flera naturstigar och två parkeringar till badplatserna ute vid kusten. Utöver tallskogen finns inslag av ek i de västra delarna av området.

Förslaget att bilda naturreservat har lyfts fram för att bland annat ta ett enhetligt grepp om skötseln av naturen samt för att på ett bättre sätt tillvarata och utveckla friluftslivet i området.

Synpunkter och yttranden

Kungörelsedelgivning gjordes i Post- och Inrikes Tidningar samt i Kristianstadsbladet den 19 februari 2021. Rättighetsinnehavare och andra berörda har getts möjlighet att komma in med synpunkter mellan den 19 februari och 26 mars 2021.

Efter remissperioden har ett reviderat förslag till beslut och skötselplan tagits fram. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunledningskontoret, se dokument nedan.

Ytterligare upplysningar kan fås av ekolog Dan Gerell, dan.gerell@kristianstad.se, 044-13 64 80.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.