Södra Äspet - förslag på nytt naturreservat längs sandkusten

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Södra Äspet på fastigheterna Yngsjö 3:356, 12:169 och 6:161. Samtliga fastigheter ägs av kommunen. Förslaget finns tillgängligt på Rådhus Skåne mellan den 19 februari och 26 mars 2021.

Syftet med naturreservatet är att bevara, restaurera och utveckla naturvärden knutna till områdets sandiga och skogliga miljöer. Dessutom ska förutsättningarna för olika typer av friluftslivsaktiviteter ska främjas och utvecklas i naturreservatet.

Södra Äspet ingår i det stora flygsandsområde som sträcker sig från Åhus ner till Juleboda och där det till stor del historiskt planterats tall för att undvika att sanden förflyttar sig. I sydöst finns också ett område med öppna sanddyner. Över hela området finns flera naturstigar och två parkeringar till badplatserna ute vid kusten. Utöver tallskogen finns inslag av ek i de västra delarna av området.

Förslaget att bilda naturreservat har lyfts fram för att bland annat ta ett enhetligt grepp om skötseln av naturen samt för att på ett bättre sätt tillvarata och utveckla friluftslivet i området.

Synpunkter och yttranden

Rättighetsinnehavare och andra berörda ges möjlighet att komma in med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och ha kommit in senast den 26 mars 2021.

Synpunkter på remisshandlingar skickas med e-post till: dan.gerell@kristianstad.se eller per post till: 

Dan Gerell, Biosfärenheten, Kristianstads kommun, 29180 Kristianstad 

Märk handlingen med diarienummer KS 2015/1092.

Förslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 19 februari 2021 till 26 mars 2021 på Rådhus Skåne, medborgarcenter, Västra Storgatan 12, 291 80 Kristianstad.

Ytterligare upplysningar kan fås av ekolog Dan Gerell, dan.gerell@kristianstad.se, 044-13 64 80.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.