Strategi för hantering av invasiva växter-remissversion

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Tekniska förvaltningen, Renhållningen Kristianstad och ABK tagit fram en strategi för hantering av invasiva växter.

I strategin finns bland annat beskrivningar av de mest förekommande och problematiska arterna i kommunen, vilka bekämpningsmetoder som rekommenderas samt hur kommunens rutiner ser ut gällande bla bekämpning, avfallshantering och information.

Strategin är nu ute på remiss. Vi behöver ert svar senast den 15 september 2023. Remissvaret och eventuella frågor skickas till ulrika.hedlund@kristianstad.se

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.