Idéburen sektor

Kristianstads kommun har slutit en överenskommelse med den idéburna sektorn om att tillsammans skapa ett långsiktigt hållbart Kristianstad, genom att stärka samspelet mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn. Där igenom stärks demokratin, ökar delaktigheten och minskar utanförskapet.

Styrgrupp och handlingsplan

Styrgruppen för överenskommelsen om samverkan består av representanter från Kristianstads kommun och den idéburna sektorn. Tillsammans har de tagit fram en handlingsplan som ska säkerställa genomförandet av överenskommelsen.

Handlingsplanen gäller för åren 2023 och 2024 innehåller olika aktiviteter som kommunen och den idéburna sektorn ska genomföra. Handlingsplanen är ett viktigt steg i att skapa enhetlig form för samverkan. Aktiviteterna är både kortsiktiga och långsiktiga, och har fokus på dialog och medskapande lösningar.

Handlingsplanen finns under Relaterad information

Dialogkonferens och tematräffar

En av aktiviteterna i handlingsplanen är att arrangera en årlig dialogkonferens. Konferensen arrangeras i början av året och alla idéburna organisationer i Kristianstad bjuds in, samt förtroendevalda och tjänstepersoner i Kristianstads kommun.

På de tematiska tematräffarna träffas föreningar, tjänstemän och politiker. På träffen om psykisk hälsa deltog Lotta von Bültzingslöwen, kulturstrateg på Kristianstads kommun och Dan Löfgren från Everöds Byaråd. De är även representanter i styrgruppen.

Tematräffar är en annan aktivitet i handlingsplanen. Dessa tematiska träffar ger idéburen sektor möjlighet att möta kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda. Syftet med träffarna är att öka och stärka samverkan, både inom den idéburna sektorn och mellan kommunen och den idéburna sektorn. Det är två tematräffar per år. Under 2023 har träffarnas tema handlat om delaktighet och psykisk hälsa.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.