Digitala Detaljplaner

Digitala detaljplaner är en viktig del i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Regeringen har beslutat att från och med 1 januari 2022 ska alla nya detaljplaner vara digitala. För att få en digital samhällsbyggnadsprocess behöver även äldre detaljplaner göras tillgängliga digitalt.

Kristianstads kommun har cirka 1100 icke-digitala detaljplaner med varierande utformning, härkomst och med olika lagstiftningar som grund. För att kunna användas i den digitala samhällsbyggnadsprocessen behöver dessa detaljplaner så nära som möjligt återskapas digitalt. Målsättningen är att få fram en produkt där den juridiska meningen bevaras och som kan förstås och användas av såväl handläggare på kommunen, exploatörer som kommunens medborgare.
 

Syfte och målsättning

Syftet med delprojektet är att ta fram rutiner för lagring, visning och för hur den digitala detaljplaneinformation ska användas. Tillsammans med delprojekt 1 - kvalitetssäkrade fastighetsgränser har ett antal avgränsade geografiska områden valts ut. Målsättningen för delprojekt 3 är att samtliga detaljplaner inom dessa områden är tolkade, granskade och digitala vid projektets slut.

Avgränsning

Delprojektet avgränsar sig till att endast arbeta med de detljplaner som finns inom de utvalda områdena.

Tidplan

Delprojektet ska vara avslutat till 2023-12-31

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.