Så kan du påverka

Om någon vill utföra en åtgärd, till exempel bygga bostäder, som inte är möjlig utifrån gällande detaljplan eller på grund av att detaljplan saknas, så finns möjlighet att ansöka om planbesked.

Genom planbeskedet får sökanden veta om kommunen ställer sig positiv till att ta fram eller ändra en detaljplan så att den aktuella byggåtgärden kan genomföras. Det är byggnadsnämnden som beslutar om planbesked och tar ut en avgift för detta i enlighet med kommunens taxa.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.