Planprogram Vilans strandäng

Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag den 7 juni 2021 att ta fram ett planprogram för Vilans strandäng. Området avgränsas av Helge å i öster, Långebrogatan i söder, Härlövs ängaleden i väster och Härlövs ängar i norr.

Vattnet är en del av Vilans strandäng, här exempel på stora mängder vatten vintern 2002.
Vattnet är en del av Vilans strandäng, här exempel på stora mängder vatten vintern 2002.

Uppdraget genomförs av planavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med kommunledningskontoret. Syftet med planprogrammet är att ge en övergripande vision för hur området ska utvecklas och vara underlag för de detaljplaner som senare kommer att fastställa möjligheterna att bebygga området. I kommunens översiktsplan (Antagen 2021-12-14) finns planförutsättningar för en blandad stadsbebyggelse med upp till 1000 nya bostäder, arbetsplatser, service, skolor, idrott, parker och kulturella verksamheter.

Arbetet inleds med tidigt samråd och analyser under 2022 för att under våren 2023 presentera ett förslag för samråd som efter bearbetning kan antas hösten 2023.

Kontaktpersoner för projektet är:

Charlotte Piggott, planeringsarkitekt vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och projektledare charlotte.piggott@kristianstad.se tel 044-13 20 41

Marieth Johansson, projektledare vid avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling på kommunledningskontoret marieth.johansson@kristianstad.se tel 044-13 40 89

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.