Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad

Nu pågår arbetet med den långsiktiga stadsplaneringen för Kristianstad. Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget till ändring av översiktsplanen. Samråd för "ÄÖP Kristianstad stad" pågår till 9 mars.

Samrådsmöten!

Alla som är intresserade av den långsiktiga stadsplaneringen och vill ta del i arbetet med ändringen av den fördjupade översiktsplanen är välkomna till samrådsmöte. Tjänstepersoner och politiker kommer att finnas tillgängliga för att informera om samrådshandlingen och lyssna på synpunkter vid två tillfällen.

Stormöte - Rådhuset 21 januari kl 18.30-20.00
kl 18.30 - "Drop in" och det bjuds på fralla och kaffe
kl 19.00 - Föredraget börjar!

 • 5 min kort inledning 
 • 15 min presentation
 • ca 10 min för frågor från publiken

kl 19.30 - Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till tjänstepersoner och politiker
kl 20.00 - Slut för dagen

Lunchmöte - Kulturkvarteret 24 februari kl 11.30-13.00
kl 11.30 - "Drop in" och det bjuds på baguett
kl 12.00 - Föredraget börjar!

 • 5 min kort inledning 
 • 15 min presentation
 • ca 10 min för frågor från publiken

kl 12.30 - Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till tjänstepersoner och politiker
kl 13.00 - Slut för dagen 

Vad innebär ändring av översiktsplan (ÄÖP) för Kristianstad stad?

 • Kommunen måste enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur marken i kommunen anses vara bäst lämpad att använda. 
 • Översiktsplanen ska aktualitets prövas varje mandatperiod, alltså ska sittande politiker avgöra om de tidigare ställningstagandena fortfarande är aktuella, annars ska översiktsplanen uppdateras.
 • Översiktsplaner är över stora områden (Städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.
 • Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov

Uppdraget att aktualisera översiktsplanen för staden gavs 2016 av kommunfullmäktige. En tidig medborgardialog genomfördes under årsskiftet 2017-2018. Utifrån den tidiga medborgardialogen har ett nytt planförslag utarbetats i samverkan med kommunens olika förvaltningar och politiska styrgrupp.

SAMRÅD

Byggnadsnämnden tog beslut på sitt möte den 26 november 2019 att skicka ut planförslaget på samråd. Synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas under våren 2020 och ett reviderat planförslag kommer att ställas ut under sommaren 2020. Även under utställningen finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter kommer att slutligt förslag tas fram för antagande under slutet av år 2020. 

Det finns två sätt att ta del av samrådshandlingen. Antingen genom att ladda ner PDF versionen ”Samrådshandling ÄÖP Kristianstad stad” som finns länkad i rutan ”Relaterad information – Dokument” här nedan. Eller genom att ta del av det i vår digitala plattform för ÄÖP staden.  

OBS. Den digitala plattformen fungerar bäst i någon av webbläsarna, Firefox eller Google chrome.   

ÄÖP Kristianstad stad består av tre planförslagsdelar: ”Planförslaget med riktlinjer och strategier”, ”Plankartan med fördjupningar i de olika delområdena och objekt i kartan” samt ”Konsekvensbeskrivningen”.

 Det är möjligt att lämna synpunkter på planförslaget t om den 9 mars 2020 på följande sätt:

 • Muntligt eller skriftligt under Stormötet i januari 2020 eller på Lunchmötet februari 2020 där alla är välkomna att delta (mer information kommer senare!)
 • Skriftligt till: Byggnadsnämnden 291 80 Kristianstad (märk ditt brev med BN 15-1977 ÄÖP Staden)
 • Mejl till synpunkter synpunkter.plan@kristianstad.se (skriv BN 15-1977 ÄÖP Staden i ämnesraden)
 • Digitalt i synpunktskartan: Klicka på kartbilden ovanför rubriken SAMRÅD så kommer du direkt till synpunktskartan.   

Kontaktpersoner för översiktsplanen för Kristianstad stad är: 

Per Blomberg, Projektledare per.blomberg@kristianstad.se
Rebecka Danielsson, biträdande projektledare rebecka.danielsson@kristianstad.se
Roger Jönsson, Stadsarkitekt roger.jonsson@kristianstad.se

 
Synpunktskarta från tidigt samråd

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.