Trafikstrategi

Trafikstrategin talar om vilken inriktning trafikutvecklingen inom Kristianstads kommun ska ha de kommande åren. Den innehåller en framtidsvision, tillsammans med utmaningar och strategier för inriktning och prioritering för olika trafikslag.

Trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige 2016-06-21 och utgör ett underlag för översiktsplan. Syftet med strategin är att tala om i vilken riktning kommunen vill se trafikutvecklingen inom Kristianstads kommun fram till år 2030. 

Utifrån strategin har en trafikplan med åtgärdsförslag tagits fram. 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.