Antagen kust- och havsplan

Kust- och havsplanen är en ändring av Översiktsplan 2013. Den är vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen i kust- och havsområdet. Planen har antagits av kommunfullmäktige 2019-11-12.

Kust och havsplanen har ett planeringsperspektiv till år 2030, med utblickar i ett längre perspektiv utifrån klimatförändringen.

Kristianstads kust- och havsområde är en viktig del av kommunen. Hanöbukten har ett dramatiskt undervattenslandskap och höga naturvärden. Längs kusten samsas viktiga näringar och turistanläggningar med känsliga naturområden och viktiga kulturhistoriska lämningar. 

Kust- och havsplanen innehåller en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar samt förslag till framtida användning av mark- och vattenområden.

Vad ska planen användas till?

Den kommunala kust- och havsplanen kommer att vara riktgivande vid beslut om mark- och vattenanvändning längs kusten och vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Planen anger bland annat strategier och riktlinjer för: 

  • hur havet ska användas (sjöfart, turism, fiske, energiproduktion, natur- och kulturvård m.m.)
  • att möta översvämningar från Helge å som påverkar avrinningen till havet samt bebyggelsen och miljön
  • att möta klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.