Förstudie för Barbackaområdet

Barbackaområdet är attraktivt utvecklingsområde i Kristianstad med sitt centrala läge. Samtidigt finns en rad utmaningar som måste lösas där översvämningsskydd, natur- och kulturmiljövärden samt trafiklösningar är avgörande

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav våren 2019 kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv för ett arbete med att se på utvecklingsmöjligheter, innehåll och användning av Barbackaområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har också beslutat att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att, utifrån framtaget projektdirektiv, ta fram en förstudie för det framtida Barbackaområdet. Byggnadsnämnden har gett planavdelningen i uppdrag att ansvara för projektets genomförande.

Projektet ligger med i kommunens verksamhetsplan för genomförande under 2025 till 2030 och grundar sig i målet som kommunen har om att skapa långsiktigt hållbara boenden, ett ökat bostadsbyggande och en pulserande stad. Området ligger i direkt anslutning till stationen och resecentrum och är i samrådsförslaget till ändring av översiktsplanen för staden utpekat som ett strategiskt utvecklingsområde (februari 2021). 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.