Gällande översiktsplan och antagna strategier

Genom politisk antagna översiktsplaner, strategier och program anger kommunen en viljeinriktning för hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer på lång sikt ska användas och utvecklas.

Översiktsplaner, strategidokument och program är inte juridiskt bindande men utgör viktiga beslutsunderlag för utvecklingen och markanvändningen i kommunen.

Aktualitetsprövning av översiktsplanen 
Aktualitetsprövningen, genomgång av vilka delar av översiktsplanen som är aktuella och vilka delar som behöver uppdatera  

Staden Kristianstad  
Ändring av översiktsplan för staden Kristianstad.

Översiktsplan 2013  
Gällande översiktsplan för hela kommunen. Antogs av kommunfullmäktige 2013.

Kust- och havsplan 2019 
Gällande översiktsplan för kust och hav. Antogs av kommunfullmäktige 2019

Förstudie för Barbackaområdet
Barbackaområdet är ett av de mest attraktiva utvecklingsområdena i Kristianstad genom sitt centrala läge. Samtidigt finns en rad utmaningar i området som måste lösas. Syftet med förstudien är att belysa dessa utmaningar samt ge förslag på möjlig utveckling av området. 

Grönstrategi 2017
Grönstrategin anger inriktning för utvecklingen av kommunens gröna miljöer och grönplanen beskriver hur målen kan nås. Antogs av Kommunfullmäktige 2017.

Grönplan 2019
Grönplanen utgör underlag för översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen. 

Trafikstrategi 2016
Trafikstrategin anger inriktning för trafikutvecklingen i kommunen. Strategin utgör underlag för kommande trafikplaner. Antogs av Kommunfullmäktige 2016.

Trafikplan 2019  
Trafikplanen är en handlingsplan för de åtgärder som kommunen ska vidta för att klara de utmaningar och strategier som finns med i trafikstrategin. 

Parkeringsnormer 2018
Riktlinjer för anordnande av parkeringsplatser vid ny- och ombyggnad.

Vindbruksplan  2011
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar förutsättningarna för lokalisering av vindkraftverk. Antogs av kommunfullmäktige 2011.

Fördjupad översiktsplan för staden Kristianstad 2009
En geografisk fördjupning av översiktsplanen för staden Kristianstad. Antogs av kommunfullmäktige 2009.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.