Yngsjö 12:169

Ett förslag till upphävande av avstyckningsplan för Yngsjö 12:169, är på samråd. Syftet med planförslaget är att upphäva gällande avstyckningsplan från 1947 för att möjliggöra för bildandet av naturreservat Södra Äspet. Planområdet omfattar ca 2,7 ha och marken ägs av Kristianstads kommun.

Planområdets läge och avgränsning
Planområdets läge och avgränsning

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bildandet av naturreservatet Södra Äspet. Avstyckningsplanen för del av Yngsjö 12:169, fastställd 1947-03-06, saknar genomförandetid och anger 4 st tomter för sportstugeändamål. Eftersom ett naturreservat inte får instiftas i strid med gällande detaljplaner behöver avstyckningsplanen upphävas för att det inte ska finnas någon motstridighet mellan byggrätterna och naturreservatets bestämmelser.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-09-17.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.