Yllefabriken 20 m fl

Ett förslag till ny detaljplan för bostads- centrumändamål, park, stråk och gator. Detaljplanen har varit utställd på samråd och synpunkterna bearbetas nu inför granskning.

Bildkälla: Utopia Arkitekter
Bildkälla: Utopia Arkitekter

Syfte och omfattning 

Detaljplanen syftar till att bidra till en omvandling av stadsdelens Söders industriområde till en tät hållbar stadsbygd som med hög arkitektonisk gestaltning länkas samman med innerstaden och den lokala kulturmiljön genom hänsyn, utformning, anpassning och materialval. Planområdet omfattar ca 55 400 m².

Synpunkter  

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-08-25.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.