Vä 157:5 m fl

Planändringen av Vä 157:5 m fl syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Planen antogs av byggnadsnämnden i november 2022 och nu inväntas laga kraft.

Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)
Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)

Syfte och omfattning

Planändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet.  Inom ramen för ändringen så justeras höjden från 3 meter byggnadshöjd till 10 meter nockhöjd i den södra delen av planområdet. Ett stråk av planlagd kvartersmark ändras till allmän platsmark/gata för att möjliggöra en tillfartsväg genom planområdet. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Kristianstad stad (KF 2021-12-14) och handläggs med  standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planändringen antogs av byggnadsnämnden 22 november 2022. Sakägare enligt fastighetsförteckningen med kvarstående synpunkter har underrättats om antagandet. Nu inväntas tiden för laga kraft.

Handlingar

De antagna handlingarna finns nedan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.