Vä 157:5 m fl

Ett förslag till ändring av detaljplan har tagits fram för Vä 157:5 del av med flera. Planändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Inkomna synpunkter bearbetas vidare.

Syfte och omfattning

Planändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Planområdet ligger i anslutning till Vä trafikplats norra och omfattar två gällande detaljplaner som innefattar handel, drivmedelsförsäljning, centrum och rastplats i planområdets norra del. Inom ramen för ändringen så justeras höjden från 3 meter byggnadshöjd till 10 meter nockhöjd i den södra delen av planområdet. Ett stråk av planlagd kvartersmark ändras till allmän platsmark/gata för att möjliggöra en tillfartsväg genom planområdet. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Kristianstad stad (KF 2021-12-14) och handläggs med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2022-04-26.

Observera att ärendet handläggs med begränsat standardförfarande där samrådet (om samrådskretsen godkänner förslaget) är det enda tillfället att lämna synpunkter.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.