Tollarp 199:2

Förslag till detaljplan för del av Tollarp 199:2 m fl i Tollarp. Detaljplanen har varit utställt på granskning och förslagen bearbetas nu inför antagande.

Syfte och omfattnig

Detaljplanen ska möjliggöra att tillåten markanvändning inom planområdet, ”industriändamål med sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad”, ändras till C-centrum och Z-verksamheter. Avsikten är att utveckla området med fler centrumanknutna verksamheter. Samtidigt ska verksamheter med viss begränsad omgivningspåverkan, t.ex. lager, tillverkning och verkstad, kunna finnas kvar i området. Syftet är också att värna kulturhistoriska och samhällshistoriska värden inom bebyggelsemiljön i planområdets västra del.  

Synpunkter  

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-04-30.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.    

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om granskning  Kulturmiljöutredning
Planbeskrivning  Miljöteknisk markundersökning
Plankarta   
Samrådsredogörelse  
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.