Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3

Detaljplanen, som möjliggör förtätning inom Sommarlustområdet, överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen har i november 2020 avslagit klagomålen. Nu inväntas ytterligare överklagandetid innan detaljplanen kan vinna laga kraft.

Planområdets avgränsning
Planområdets avgränsning

Detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Sommarlustområdet med bostäder, skola/förskola, vård, kontor och centrumändamål. Detaljplanen möjliggör också för besöksanläggning, konferens, vård och kontor samt ett nytt parkeringshus i närheten av ishallen. Planområdet omfattar ca 5 ha och marken ägs av Kristianstads kommun. 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juli 2020 och överklagades  av närboende. Den 19 november avlog mark- och miljödomstolen i Växjö överklagandena. Nu inväntas överklagandetiden till mark- och miljööverdomstolen innan detaljplanen eventuellt kan vinna laga kraft.

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.