Snapphanen 16

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för Snapphanen 16 i Kristianstad. Planområdets yta är cirka 1300 kvadratmeter och fastigheten är belägen i centrala Kristianstad i det nordöstra hörnet av Lilla torg. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför granskning.

Bild på fastigheten Snapphanen 16            Illustration över Snapphanen 16 vy från Lilla torg
Bild på fastigheten Snapphanen 16            Illustration över Snapphanen 16 vy från Lilla torg

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning inom fastigheten Snapphanen 16 från bostäder och handel till centrum. Den nya detaljplanen föreslås bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad.

Syftet med planen är också att tillvarata och värna byggnadens kulturhistoriska värde, eftersom byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och med sin utformning, placering och publika användning utgör en viktig del av den ursprungliga rutnätsstadens struktur. I det ingår även att skydda byggnaden och interiöra resterna av den befintliga svalgångsboden.

Detaljplanen är överensstämmande med översiktsplanen för Kristianstad kommun från 2013.

Synpunkter

Planförslaget fanns tillgängligt för synpunkter från och med 2022-09-08 till och med 2022-09-30.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.