Revisorn 8

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder, kontor och service m m har tagits fram för Revisorn 8 inom Härlöv i Kristianstad. Detaljplanen har varit på samråd och bearbetas nu inför granskning.

Syfte och omfattning 

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för fastigheterna Revisorn 8 och 31 i Kristianstad. Syftet är att möjliggöra för byggnation av bostäder, kontor och service, samt skola/förskola och lättare former av vård. Efter samrådet delades planområdet upp och Revisorn 31 hanterades vidare som eget ärende. Detaljplanen för Revisorn 8 bearbetas utifrån inkomna synpunkter och ska sedan skickas ut för granskning.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Samrådshandlingarna finns nedan för kännedom.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om Samråd  Bullerutredning
Planbeskrivning  Markteknisk undersökningsrapport
Plankarta  Miljöteknisk markundersökning 
   Projekterings PM Geoteknik
   Riskutredning
   Trafikbullerutredning
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.