Östra Vram 16:3 m fl

Ett förslag till ändring av detaljplan har tagits fram för att möjliggöra en högre byggnation inom verksamhetsområdet vid östra infarten till Tollarp markanvändningen industri extern handel kvarstår. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför antagande.

Flygfoto Kristianstads kommun
Flygfoto Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Planområdet ligger i östra kanten av Tollarp. Ändringen av detaljplanen syftar främst till att möjliggöra för en högre höjd på byggnader inom befintligt verksamhetsområde. Nu föreslagen ändring innebär även att en befintlig körväg som är planlagd som gång och cykel ges planstöd för pågående markanvändning. Icke exploaterad mark ägs av Kristianstads kommun.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-11-08.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.