del av Östra kasern 3 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för en ny högstadieskola i Kristianstad. Detaljplanen har varit utställt på granskning och förslagen bearbetas nu inför antagande.

Illustration framtagen av planavdelningen Kristianstads kommun för att visa exempel på hur ny bebyggelse skulle kunna uppföras inom planområdet
Illustration framtagen av planavdelningen Kristianstads kommun för att visa exempel på hur ny bebyggelse skulle kunna uppföras inom planområdet

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för skolverksamhet och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för staden.

Synpunkter

Planförslaget har varit tillgängligt för synpunkter t om 2021-06-21.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
Planhandlingar Utredningar granskning
Underrättelse Dagvatten Allöskolan
Planbeskrivning  Dagvatten Allöskolan (PM) 
Plankarta  Förslag på masshantering och kostnader (PM) 
Samrådsredogörelse Kompletterande markundersökning (PM) 
  Rapport miljöteknisk markundersökning
  Utredningar samråd
  Bullerutredning
  Dagvattenhantering
  Geoteknik och markmiljö (PM)
  Geoteknik och markmiljö (rapport)
  Riskutredning farligt gods
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.