Önnestad 112:1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Önnestad med nya bostäder, förskola, vård- och servicefunktioner i ett strategiskt läge nära pendeltågsstationen. Nu bearbetas inkomna synpunkter inför antagande.

Illustration möjlig bebyggelse inom Önnestad 112:1, Kristianstads kommun
Illustration möjlig bebyggelse inom Önnestad 112:1, Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Planområdet ligger utmed järnvägen söder om Byagatan och omfattar strax under 12 hektar. Marken ägs av Kristianstads kommun.

Detaljplanen möjliggör för en variation av småhus och lägenheter och det finns utrymme för förskola och omsorgsboende inom planområdet.

Synpunkter

Planförslaget har varit utställt på granskning t om 2021-12-08.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.