Öllsjö 67:139

En ny detaljplan för lägenheter inom Öllsjö boställe antogs i juni av kommunfullmäktige. Detaljplanen har överklagats och översänts till makr- och miljödomstolen i Växjö.

Illustration Stefan Strömbäck
Illustration Stefan Strömbäck

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i en kulturhistoriskt värdefull miljö samtidigt som dess kulturhistoriska värden bevaras. Detaljplanen bekräftar även användningen natur inom del av området och medför även att nuvarande körförbindelse omlokaliseras inom planområdet.

kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 juni 2020 men  överklagades av närboende och har översänts till mark- och miljödomstolen i Växjö. 

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

 
PlanhandlingarBilagor
Granskningsutlåtande Markteknisk undersökningsrapport
Samrådsredogörelse Inventering av fladdermusfaunan
Planbeskrivning Planritning miljö- och geoteknik
Plankarta Antagen Sektion miljö- och geoteknik
  Utlåtande miljö- och geoteknik
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.