Lasarettet 5, Östermalms park

En ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Östermalms park och förtäta området med bostäder. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 april 2021.

Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter
Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla Östermalms park och förtäta kvarteret med bostäder. Detaljplanen ger möjlighet för ca 250-300 nya lägenheter med inslag av centrumfunktioner samt två nya parkmiljöer. Planen tillåter rivning av tre befintliga byggnader.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 april 2021. Länsstyrelsen och berörda sakägare som haft kvarstående synpunkter har underrättats om antagandet. Nu inväntas överklagandetid innan detaljplanen kan få laga kraft.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter på planförslaget har gått ut. 

Handlingar

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.