Kristianstad 4:47

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra ett nytt Rättscentrum i Kristianstad. Detaljplanen har varit utställd för granskning och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB
Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB

Syfte och omfattning

Syftet är att planlägga byggrätt för centrumändamål, kontor, kriminalvård, parkering och teknisk anläggning som en första etapp i den stadsomvandling med blandad stadsbebyggelse som planeras på gamla bangårdsområdet i Kristianstad.  Detaljplanen ska ge förutsättningar för ett högt markutnyttjande i detta centrala läge. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för en byggnation av ett nytt Rättscentrum som utgör en samlokalisering av polismyndigheten, kriminalvården, åklagarmyndigheten och forensiskt centrum (NFC). Planförslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter på planförslaget har gått ut. Detaljplanen har varit utställd för granskning t om 2020-11-09. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om Granskning Bullerutredning 190704 
Planbeskrivning Bullerutredning Allöverket 200417 
Plankarta Dagvattenutredning 200821 
Samrådsredogörelse  Geoteknisk utredning 200707 
  Gestaltning 200908
  Kompl. risk- och störning från Allöverket 190830
  Kulturhistoriskt underlag 2017 
  Luftkvaliet och luktutredning 180508 
  Naturvärdesinventering 190711 
  PM Trafik 200408
  Riskutredning 180508
  Trafik- och industribullerutredning 180621
  Vibrationsmätning 190905
  Översiktlig risk- och störningsutredning 200611
  Markundersökningar 20200529 
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.