Horna 3:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad verksamhetsanvändning och förskola i Åhus. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför antagande.

Illustration av Kristianstads kommun 2022
Illustration av Kristianstads kommun 2022

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt flexibelt verksamhetsområde i Åhus. Planförslaget möjliggör för industri, verksamheter, kontor, begränsad djurhållning, tekniska anläggningar och förskola. Förslaget bedöms ha stöd i den gällande översiktsplanen men bedöms samtidigt vara av stort allmänintresse och således handläggs detaljplanen med ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter

Planförslaget har varit tillgängligt för synpunkter t om 2022-05-08.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Planhandlingar Utredningar
Planbeskrivning Dagvattenutredning
Plankarta Fordonsmätning
Granskningsutlåtande 3 Miljöteknisk provtagning 
Granskningsutlåtande 2 Översiktlig geoteknisk undersökning
Granskningsutlåtande 1 Arkeologisk undersökning 
Samrådsredogörelse Natur och rekreationsvärden
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.