Hammar 8:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för huvudsakligen bostäder i Hammar. Detaljplanen har varit utsänd för samråd och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Illustration - Kristianstads kommun
Illustration - Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för huvudsakligen bostäder i Hammar. Detaljplanen möjliggör även för tekniska anläggningar som är nödvändiga för planens genomförande, ytterligare skolgård åt befintlig grundskola samt gatumark och natur.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter  t om 2020-04-19. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.   

 
Planhandlingar Utredningar
Kungörelse Markteknisk undersökningsrapport
Planbeskrivning PM Geoteknik & Markmiljö
Plankarta PM Geoteknik & Markmiljö tillägg
  VA_utredning
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.