Hammar 138:24

Ett nytt förslag till detaljplan har tagits fram för förskola och bostäder i Hammar. Planförslaget befäster även den pågående handelsverksamheten inom planområdets södra del. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Karta Kristianstads kommun
Karta Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för förskola och bostäder samt bekräfta befintlig handelsverksamhet inom del av området. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-11-29 t om 2021-12-20.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det via kommunens e-tjänst eller skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 17-0058”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 20 december 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar Utredningar
Underrättelse om granskning Bullerutredning rev 210916
Planbeskrivning Granskning 2 Markteknisk undersökningsrapport
Plankarta PM projektering av förskolebyggnad
Granskningsutlåtande 2 PM översiktlig geoteknisk undersökning
  PM översiktlig miljöteknisk markundersökning
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.