Filmen 7

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad stadsbebyggelse i Tollarp. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration Monica Eriksson
Illustration Monica Eriksson

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör för bostäder, handel, centrumverksamhet, kontor, parkering och gatumark. Planområdet är redan bebyggt och planförslaget möjliggör för en ombyggnation i syfte att förtäta kvarteret med en utbyggnad av nuvarande livsmedelsbutik ICA, skapa ett tillskott av bostäder, kontor och eventuellt vårdcentral. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan (antagen KF 2013-03-12) och handläggs med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

En byggrätt enligt föreslagen användning med bl.a. centrum i kombination med handel gör att markparkering inte är tillräckligt för att tillgodose parkeringsbehovet. Därför medges parkering upp till en nockhöjd på 10 meter vilket möjliggör för ett lägre parkeringshus/parkeringsdäck i tre nivåer med tak. Det finns möjlighet att samnyttja parkeringsplatserna och på så sätt hushålla med central mark. Föreslagen detaljplan medför även åtgärder i gatustrukturen för att bland annat öka trafiksäkerheten i området i samband med planerad utveckling.
Efter granskningstiden revideras planförslaget innan det antas av byggnadsnämnden.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2020-11-27 t om 2020-12-18.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:

planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad 

Märk e-post/brev med ”BN 17-0373”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredagen den 18 december 2020.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 
PlanhandlingarUtredningar

Underrättelse

 Geoteknik PM
Samrådsredogörelse  Markteknisk undersökningsrapport
Planbeskrivning  Miljöteknisk jordprovtagning
Plankarta   
   
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.