Färlöv 19:3

Ett förslag till detaljplan för utbyggnad av Araslöv Golf & Resort, som ligger mellan Vinnö och Färlöv har varit på samråd och granskning. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

3D-vy av planområdet och tänkt exploatering. Bild: Kristianstads kommun
3D-vy av planområdet och tänkt exploatering. Bild: Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med nya byggnader och mer flexibel markanvändning för att medge utökade ytor för restaurang, kontor, hotell och konferens till golfanläggningen. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram tiill ärendet.

Detaljplanen har tidigare varit utsänd för samråd och granskning och planförslaget bearbetas nu inför antagande.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.

Handlingar

Granskningshandhandlingarna och tillhörande utredningar finns nedan för kännedom

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.