Fängelset 2, Kristianstad

En förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten Fängelset 2 i centrala Kristianstad. Detaljplanen har varit ute på samråd och arbetet pågår nu med att sammanställa synpunkter och bearbeta planförslaget inför granskning.

Illustration från Götgatan, Liljewall arkitekter, mars 2022
Illustration från Götgatan, Liljewall arkitekter, mars 2022

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostadsbebyggelse samt att befintlig fängelsebyggnad ska kunna nyttjas för studentbostäder permanent. Detaljplanen ska också säkerställa att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet skyddas och bevaras.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Planförslaget har varit tillgängligt för synpunkter t o m 2022-07-01. Nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkter och bearbeta planförslaget inför granskning.

Planhandlingar Utredningar
Meddelande om Samråd Översiktlig geoteknisk utredning
Planbeskrivning Markteknisk undersökningsrapport
Plankarta Kompletterande miljöteknisk markundersökning
  Dagvatten- och skyfallsutredning
  Trafikutredning
  Trafikbullerutredning
  Kulturhistorisk värdering
  Värdering av träd
   
   
   
   

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.