del av Näsby 35:47

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra markanvändningen tillfällig vistelse, kontor och park. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 8 mars 2022.

Foto: Kristianstads kommun - hösten 2020
Foto: Kristianstads kommun - hösten 2020

Syfte och omfattning

Planområdet ligger vid Elmetorpsvägen på Näsby. Detaljplanen innebär att tillåten markanvändning, vilket är industri, kontor och undervisningslokaler, ändras till tillfällig vistelse, kontor och parkmark. Avsikten är att befintlig huvudbyggnad ska kunna fortsätta användas som härbärge men även för andra typer av tillfällig övernattning, konferens och kontor. Avsikten är också att värna byggnadens och grönstrukturens kulturhistoriska värde som en del av det tidigare regementsområdet. Marken ägs av kommunen.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har varit tillgängligt för synpunkter t o m 2022-01-12.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.