Degeberga 72:1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram är att ändra tillåten markanvändning för kyrkligt ändamål till bostadsändamål för Degebergas äldre prästgård, som idag inrymmer en privatbostad. Nu bearbetas inkomna synpunkter inför antagande.

Syfte och omfattning

Planområdet är centralt beläget i Degeberga. Planförslaget innebär att området får användas till bostadsändamål från tidigare kyrkligt ändamål i enlighet med dagens förhållande. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängtligt för synpunkter  t om 2021-11-16.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.