Betongen 1m fl

Ett förslag till detaljplan för Betongen 1 inom Näsby industriområde har tagits fram. Planförslaget har varit utställt för granskning och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Betongen 1 m.fl. inom Näsby industriområde. Befintliga byggnader har hittills använts främst för olika typer av utbildningsverksamhet. Detaljplanen möjliggör att planområdet får användas för K-kontor och Z-verksamheter. I dessa ändamål ingår även vuxenutbildning och yrkesutbildning som kan vara störande för omgivningen. Parkmarken väster om Betongen 1 planläggs för fördröjning av dagvatten med dammar eller diken. Ett sammanhängande stråk av träd- och buskvegetation ska bibehållas mellan Snapphanevägen och industriområdet. 

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunker på planförslagt har gått ut. Detaljplanen var utställd för granskning
t om 2020-11-16.

De som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.