Åhus 557:52

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för framförallt parkering, lager och kontor, i Åhus. Detaljplanen har varit utställd på samråd och synpunkterna bearbetas nu inför granskning.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa nya parkeringsmöjligheter inom området samt möjliggöra för kontor och lager utan att inskränka på angränsande riksintresse för hamn. Detaljplanen syftar också till att justera hamnområdets gränser och till att bekräfta befintlig naturmark inom planområdet. Inom ramen för detaljplanens syfte kommer strandskyddet att behöva upphävas inom delar av planområdet.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-10-01.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.