Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson
Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Pågående detaljplaner i andra planskeden

Kommunen arbetar med ett 50-tal detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Här finns de detaljplaner som ofta efterfrågas avseende information eller handlingar.

Revisorn 31
Detaljplan för kompletterande markanvändning med bl a bostäder och skolverksamhet

Almen 10
Detaljplan för nytt vårdboende

Plasten 2
Detaljplan för en bredare användning av fastigheten

Hammar 8:12
Detaljplan för bostadsbebyggelse

Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad
Detaljplan för utveckling av Östermalms park med nya bostäder

Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3 
Detaljplan för att möjliggöra en förtätning inom Sommarlustområdet

Fjälkinge 42:1 och 33:1
Detaljplan för byggnation av bostäder

Filmen 7
Detaljplan för bostäder, handel, och blandad bebyggelse

Betongen 1
Detaljplan för kontor och verksamheter

Öllsjö 67:139
Bostadsändamål

Hammar 138:24
Detaljplan för förskola och blandad bebyggelse

Uddarp 1:14
Detaljplan för en eller tvåbostadshus

Revisorn 8 och 31
Detaljplan för bostäder, kontor, service  
tillhörande planförslaget

Kristianstad 4:47 m fl 
Detaljplan för nytt Rättscentrum  

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet  
Detaljplanen är överklagad.

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i kommunens kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

Detaljplan för att möjliggöra en förtätning inom Sommarlustområdet

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.