Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson
Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Filmen 7 
Detaljplan för bostäder, handel, och blandad bebyggelse
 

Vä 55:1 m fl Nya Ängamöllan
Ändring av detaljplan för industri och verksamheter

Pågående detaljplaner i andra planskeden

Kommunen arbetar med ett 50-tal detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Här finns de detaljplaner som ofta efterfrågas avseende information eller handlingar. 

Betongen 1 m fl
Detaljplan för kontor, verksamheter och parkmark

Kristianstad 4:47 m f
Detaljplan för nytt Rättscentrum

Atlas 1, Vä 2:72 mfl 
Detaljplan för nya bostäder

Almen 10
Detaljplan för nytt vårdboende
 

Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad
Detaljplan för utveckling av Östermalms park med nya bostäder

Horna 3:12 m fl
Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus

Hammar 138:24
Detaljplan för förskola och blandad bebyggelse

Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3
Detaljplan för bl a padelhall 

Östra kasern mfl
Detaljplan för skola.

Plasten 
Detaljplan för en mer flexibel använding av byggnaderna.

Hammar 8:12
Detaljplan för bostadsbebyggelse

Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3  
Detaljplan för att möjliggöra en förtätning inom Sommarlustområdet. Detaljplanen är överklagad.

Öllsjö 67:139
Detaljplanen är överklagad.

Revisorn 8
Detaljplan för bostäder, kontor, service

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet  
Detaljplanen är upphävd - regeringsbeslut 2020-06-04


Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i kommunens kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.