Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson
Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan. 

Hammar 138:24
Detaljplan för förskola och bostäder

Önnestad 112:1
Detaljplan för nya bostäder, förskola, vård- och servicefunktioner i Önnestad.

Åhus 42:165 m fl
Detaljplan för nya bostäder

Pågående detaljplaner i andra planskeden

Kommunen arbetar med ett 50-tal detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Här finns de detaljplaner som ofta efterfrågas avseende information eller handlingar. 

Degeberga 72:1
Detaljplan för ändrad användning till bostadsändamål

Atlas 1, Vä 2:72 mfl 
Detaljplan för nya bostäder

Östra Vram 16:3 m fl
Ändring av detaljplan avseende höjd på byggnad inom verksamhetsområde

Åhus 557:52
Detaljplan för parkering, lager och kontor

del av Åsumtorp 54:36
Detaljplan för bostäder, vård och centrumändamål

Yllefabriken 20 m fl
Detaljplan för bostads- och centrumändamål, park, stråk och gator

del av Näsby 35:47
Detaljplan för tillfällig vistelse, kontor och park

del av Östra kasern 3 m fl
Detaljplan för skola

Horna 3:12 m fl
Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus 

Hammar 8:12
Detaljplan för bostadsbebyggelse  

Kristianstad 4:47 m fl
Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021.

 

Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3
Detaljplan för bland annat padelhall 

Plasten 
Detaljplan för en mer flexibel användning av byggnaderna.

Revisorn 8
Detaljplan för bostäder, kontor, service.

Ändringar av detaljplaner längs kusten
Byggnadsnämnden har avskrivit planuppdragen för utökning av byggrätter enligt kustprogrammet från 2009.

Planprogram

Fängelset 2
Planprogrammet utgör underlag för kommande detaljplan.

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i kommunens kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.