Samråd Hammarslundsvallen

Den planerade utbyggnaden av Hammarslundsvallen kräver flera typer av miljötillstånd. Inför Kristianstads kommuns ansökan till Mark- och miljödomstolen hölls ett samråd hösten 2022 och ett kompletterande samråd pågår till 21 maj 2023.

Kompletterande samråd om ändringar i vallkonstruktionen i Hammarslund pågår till den 21 maj.

Kristianstads kommun har under år 2022 genomfört avgränsningssamråd angående planerad ny dammvall vid Hammarslund, på fastigheterna Kristianstad 3:32 och 3:36.

Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelser i 9 och 11 kap. miljöbalken. I och med att projektet även berör strandskydd och Natura 2000-områden så omfattar prövningen även 7 kap. miljöbalken.

Sedan samrådet år 2022 har dammvallens planerade konstruktion förändrats något och två berörda fastigheter har tillkommit. Därför genomförs nu ett kompletterande samråd för de delar som har ändrats. Samrådet genomförs enbart skriftligt.

Bifogad handling utgör en komplettering till det underlag som tidigare skickats ut och samråtts kring (Du hittar dem på sidan om Samråd 1). Underlaget för det kompletterande samrådet  tar enbart upp de förändringar som uppstått sedan samrådet år 2022 och de eventuella miljökonsekvenser som dessa förändringar kan komma att medföra. 

Kommunen vill samråda med berörd kring förändringarna i projektet och de eventuella miljökonsekvenser som de kan komma att medföra. Lämna dina synpunkter företrädesvis via e-post till kommunledningskontoret@kristianstad.se. Synpunkter kan också skickas med post till Kommunledningskontoret, Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad. Lämna era synpunkter senast den 21 maj 2023. Ange diarienummer 2022/889.

Underlag för kompletterande samråd, som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan, finns under länkarna på den här sidan. 

Mer information

 Christian Björnsson,
uppdragsledare för kommunens invallningsprogram,
telefon 044-13 56 14,
e-post: christian.bjornsson@kristianstad.se.

Samrådshandlingar

Underlag för kompletterande samråd 2023

Bilaga 1: Arbetsområdesplan 2023

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.