Ombyggnad av centrala reningsverket

För att Kristianstad ska kunna växa måste även den underliggande infrastrukturen anpassas. För att fler ska kunna bo i Kristianstad och för att företag ska kunna etablera sig här behöver det centrala reningsverket byggas ut och byggas om.

Flygbild över centrala reningsverket i Kristianstad.
Flygbild över centrala reningsverket i Kristianstad.

Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956. Det renoverades grundligt 1976 och senast 1992 till den kapacitet som verket har idag. Verket kan hantera avlopp från en befolkningsmängd som motsvarar 160 000 personer. Det kan låta som god marginal för reningskapaciteten, med tanke på att kommunen har 84 000 invånare, men Kristianstad har flera stora livsmedelsindustrier som också skickar sitt avlopp till det centrala reningsverket. För att säkerställa att Kristianstad kan möta tillväxten, och därmed de framtida behoven av avloppsrening, så byggs ny det centrala reningsverket om och byggs ut. Det är tänkt att kapaciteten ska byggas ut till motsvarande 260 000 personer.

I november 2018 togs beslut i tekniska nämnden att projektet skulle gå från projekteringsfas till byggfas och i mars 2019 beslutade samma nämnd att första etappen av ombyggnaden skulle påbörjas - inloppspumpstationen och slamförberedningsanläggningen. Projektet kommer att pågå fram till 2024.

 

Schematisk bild av Kristianstads centrala reningsverk. De inringade byggnaderna är den första etappen med de två anläggningarna som beslutades att påbörjas i mars 2019. Byggstart blir under hösten 2019.

 

Upphandlingsformen för projektet är så kallad samverkansentreprenad. Det innebär att man istället för att spika allt innehåll i förväg, istället är överens om de stora målen och inriktningarna. Sedan tas lösningar fram löpande i samverkan med entreprenören. Upphandlad entreprenör i projektet är NCC.

En spännande teknik som kommer byggas in i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster. Verket förbereds även för läkemedelsrening. Att få bort både mikroplaster och läkemedel ur avloppsvattnet är en mycket viktig fråga för framtiden.

Projektet är kostnadsberäknat till drygt 500 miljoner kronor.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.