General Ulfeldt - tomt 8

Omkring 1830 hade denna fastighet samma ägare som grannfastigheten i väster, bryggaren Sven Joh. Åkerman, och var då bebyggd med ett korsvirkeshus vid gatan, i dels två, dels en vånings höjd och av okänd ålder.

City: Kristianstad
Area: Centrala
Block: General Ulfeldt

Här fanns inkörsport och boningsrum. I norr på tomten fanns en länga i skiftesverk och en i dels korsvirke, dels trä, i söder två skiftesverkslängor och i väster en luta. År 1842, när snickareänkan Brita C. Grundström var ägare, uppgavs att gatuhusets lägre del två år tidigare påbyggts med en andra våning; här fanns nu två lägenheter i vardera våningen.

År 1849 stod bryggaren A. P. Rosengren som ägare. Året innan hade i söder uppförts ett tvåvåningshus i korsvirke, som inrymde bl.a. boningsrum samt i väster ett likaså två våningar högt hus i korsvirke, som innehöll boningsrum, ett par packhus eller bodar och en spannmålsvind. En äldre länga i norr hade vidare blivit betydligt reparerad. Den var av samma beskaffenhet som de andra och innehöll två rum, som användes som verkstäder. – De tre gårdslängorna var alla halvhus.

Gördelmakaren Henrik Wilhelm Olsson var sedan gårdens ägare under några decennier och lät utföra en del reparationer och förbättringar.

År 1906 köptes fastigheten av bagaremästaren J. Andersson, som samma år fick bygglov för uppförande av en helt ny byggnad på tomten, ett fyravåningshus i putsat tegel, som ritats av E. Möller. Hösten 1907 angavs byggnaden vara ”ny”. Det var fråga om en byggnadsdel vid gatan med ett burspråk i tre våningars höjd och sex balkonger och tre byggnadsdelar eller längor runt en liten, till en vånings höjd överbyggd gård. Vid gatan fanns två butiker, av vilka den norra låg i anslutning till ett bageri i byggnadens västra del. I bottenvåningen fanns också inkörsport och i de övre våningarna inreddes lägenheter.

År 1940 köpte bagaremästaren Ivar Darin fastigheten; han uppges ha övertagit bageriet redan 1925. Efter förvärvet fick den nye ägaren samma år bygglov för förändring av bl.a. den tidigare norra butiken, som avsågs tas i bruk för bageriändamål och av norra delen av andra våningen till kontors-, lager- och personalutrymmen.

Fastigheten övergick 1972 i Carl-Ivar Darins ägo. Bygglov gavs året därpå för inredande ånyo av butik i norra delen och 1996 för inredande av lägenhet i vindsplanet. – Bagerirörelse bedrivs här fortfarande i dag av familjen Darin.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.