General Ulfeldt - tomt 7

Här fanns omkring 1830, då bryggaren Sven Joh. Åkerman var ägare, ett tvåvåningshus i korsvirke vid gatan, uppfört kanske omkring 1775.

City: Kristianstad
Area: Centrala
Block: General Ulfeldt

Det var försett med en svalgång längs gårdssidans ovanvåning. I detta hus fanns utöver inkörsport och boningsrum också en handelsbod. Vidare fanns övervägande en våning höga längor i främst skiftesverk längs tomtens norra, östra och södra sidor.

Efter rivning uppfördes omkring 1840 fyra nya längor, troligen av handlanden Carl Johan Fulgentius Ljunggren. Längs gatan byggdes ett tvåvåningshus i tegel åt gatan och korsvirke åt gården. Här fanns boningsrum, handelsbod och inkörsport. I norr uppfördes en två våningar hög halvlänga i korsvirke och i söder och öster tre våningar höga halvlängor i samma teknik.

År 1855 blev handlanden Johan Falkengren gårdens ägare och 1873 beskrivs gårdslängorna närmare. Den norra, som blivit betydligt reparerad året innan, inrymde lägenheter och brygghus. Den södra, som reparerats 1870, innehöll boningsrum och ett packhus. Den östra längan innehöll stall, packhus och magasin.

Efter att ha haft olika ägare, köptes gården 1916 av musikstyckjunkaren Sven Wihljam, som året därpå lät brandförsäkra den, varvid framgår, att det i den norra längan utöver lägenheter också fanns en verkstad.

Redan efter två år bytte fastigheten ägare och övergick till grosshandlaren Rudolf Unné, som uppges ha flyttat hit sin firma 1919, en firma, som först handlade med främst specerier men sedan alltmer med inriktning på jakt- och fisketillbehör. År 1929 omnämns i gatuhuset fyra rum för affärsverksamhet och i den norra längan ett par lagerrum och en verkstad för rörledningsarbeten, AB Vatten & Värme, Carl Holmberg. Tydligen efter förändringar 1925 fanns vidare i den södra längan bl.a. två rum för affärsrörelse. År 1930 tillkom här i bottenvåningen en utställningslokal och samma år gavs bygglov för inredande av ritkontor i ovanvåningen, för nyssnämnda firma.

Bokhandlaren Erik Nordström köpte fastigheten 1979 efter att den innehafts av några olika ägare efter handlanden Rudolf Unné och fick samma år bygglov för omfattande förändringsarbeten. En enda butik inreddes i bottenvåningarna av västra, norra och en del av södra längan samt den till en vånings höjd överbyggda gården. I den östra längans bottenvåning inreddes lager och i längornas andra våningar fortsättning av butiken, kontor och andra utrymmen. Året därpå stod byggnaden färdig att tas i bruk av Möllers Bokhandel. – År 1997 blev Glimhus AB fastighetens ägare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.