Friggebod

Den numera klassiska friggeboden är – bredvid altan, uteplats och skärmtak – det kanske vanligaste tillskottet på en villatomt.

Bygglovsbefriade friggebodar ­­- en eller flera - får uppföras i nära anslutning till en- och tvåbostadshus så länge följande krav är uppfyllda:

  • de får inte uppta en större sammanlagd area än 15 m² per fastighet
  • taknockshöjden får inte överstiga 3 meter
  • avstånd till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter 

Intill gräns mot granne

Om angränsande grannar går med på åtgärden får byggnaden uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Intill allmän plats

Det är inte möjligt att bygglovsbefriat placera en friggebod närmare allmän platsmark (gata, park, natur) än 4,5 meter. Då behöver åtgärden prövas med ansökan om bygglov och byggnaden kan placeras först efter att bygglov beviljats och startbesked getts. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.