Tillgänglighet

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på hinder kan vara nivåskillnader eller tunga dörrar.

Butiker, restauranger eller bibliotek

Detta gäller lokaler som används av allmänheter, även kallade publika lokaler. Det kan till exempel vara butiker, restauranger och bibliotek.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Ett enkelt avhjälpt hinder är ett hinder som:

  • bedöms vara ett hinder för många
  • inte kostar orimligt mycket för fastighetsägaren att åtgärda.

Exempel på hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning.

Fastighetsägarens ansvar

De här kraven regleras i bestämmelserna för enkelt avhjälpta hinder. Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort hindren. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar sedan för tillsyn. I de fall där reglerna inte följs kan byggnadsnämnden besluta om sanktioner mot fastighetsägaren.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.