Luftkvalitet

Vår omgivning och luften vi andas är en stor källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar från vägtrafiken som påverkar oss. Inomhusmiljön påverkas främst av byggnadsmaterial, radon och brister i ventilation.

Den största källan till luftföroreningar i Kristianstad och i många andra tätorter är trafiken – både vanliga bilar och tung trafik. Rök från vedeldning bidrar också till luftföroreningar inom vissa områden. Kristianstads kommun ingår i Skånes Luftvårdsförbund som utför mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Skåne. Beräkningar för centrala Kristianstad visar att nivåerna av luftföroreningar ligger under de nationella miljökvalitetsnormerna. Läs mer på Skånes Luftvårdsförbunds hemsida, länk finns under Relaterad Information.

Luften utomhus

Många luftföroreningar påverkar människors hälsa negativt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten.

Luftföroreningar bidrar också till miljöproblem som klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. De kan också smutsa ner eller skada fastigheter, vegetation och grödor. De största källorna till luftföroreningar är vägtrafik och uppvärmning. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och över nationsgränser. 

Luften inomhus

Vi spenderar dock vår mesta tid inomhus, och kan där utsättas för en mängd hälsorisker kopplade till luften vi andas. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur frisk luften är som kommer in lokalerna, hur effektiv ventilationen är och vilka föroreningar som avges till inomhusluften från själva byggnaden eller från mänskliga aktiviteter samt hur den underhålls och sköts. Bristande ventilation, fukt- och mögelproblem är betingelser som ofta förekommer då människor rapporterar besvär och symtom som de relaterar till inomhusmiljön. Läs mer om hälsorisker i boendemiljön.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.